Nr. 158 (2013): Mindfulness, mildheid en aandacht

 

Inhoud

 

Ten geleide
Mindfulness, met of zonder traditie?

Pieter Vandecasteele

Mindfulness, spiritualiteit of laagje vernis?
Edel Maex

In het openingsartikel gaat Edel Maex dieper in op wat er eigenlijk bedoeld wordt met het woord mindfulness. Woorden hebben volgens hem geen betekenis op zich, maar krijgen betekenis in de manier waarop ze gebruikt worden. Hij illustreert dit overigens treffend met de woorden psychologie en spiritualiteit. In het artikel wordt verder een inzicht gegeven van hoe mindfulness werkt in de psychotherapie, en vooral hoe verschillende mensen er verschillende dingen uithalen. Er wordt ook ingegaan op de ‘trivialisering’ van mindfulness.

De bewaking van de gedachten
Aandacht in christelijke setting

Lieven Vanderbrugghen

De auteur spendeerde een groot deel van zijn leven als Karmeliet, en bestudeerde de mystieke tradities vanaf het vroege christendom tot heden. Hij vergelijkt in deze bijdrage enkele centrale inzichten uit de oosterse tradities, en toont aan dat er ook heel wat gelijkaardige wegen ontwikkeld zijn in de ‘eigen’ westerse monastieke en meditatieve traditie. Om dit te illustreren, vertelt de auteur verhalen uit zowel de oosterse als de westerse overleveringen.

Mindfulness en menswording

Ria Weyens

Wat hebben de werken van barmhartigheid te maken met mindfulness? Is mindfulness een meditatieve techniek, een onderdeel van een therapeutisch proces, of een levenshouding? En hoe kan het succes van mindfulness verklaart worden? In dit interview gaan we dieper in op deze en andere vragen. Ria Weyens is hiervoor de geschikte gesprekspartner. Na een lange en nog steeds niet beëindigde zoektocht doorheen verschillende meditatietechnieken en –tradities legt ze verschillende ontdekkingen samen.

Mindfulness in het pastorale zorgaanbod
Twee praktijkverhalen

Koen De Fruyt, Renilde Vos

Dat mindfulness ook effectief een rol speelt in het leven en werk van pastores, wordt duidelijk aan de hand van deze twee praktijkverhalen. Koen De Fruyt is pastor in de geestelijke gezondheidszorg, en wendt mindfulness – met de nodige omzichtigheid – aan als meditatietechniek bij cliënten die met psychoses geconfronteerd worden.

Renilde Vos begeleidt groepen en individuen vanuit de Universitaire Parochie van de KULeuven. In haar bijdrage verduidelijkt ze hoe meditatietechnieken als mindfulness zorgverleners en pastores kunnen helpen om diepere en meer dragende relaties met anderen aan te knopen.

Pastorale begeleiding van mensen met kanker
Goedele Van Edom

Hoe kan pastorale of spirituele zorg bijdragen aan de levenskwaliteit van kankerpatiënten? Uit deze vraag spreekt alvast de overtuiging dat pastorale zorg een groot verschil kan maken. Kanker wordt in dit artikel niet benaderd als een acuut doodsvonnis, maar wel als een geleidelijk proces van verlieservaringen. De auteur schetst het proces van de rouwarbeid, in vier onderscheiden rouwtaken. Op de algemene beschrijving van de rouwtaak volgt telkens een indicatie van wat de rol van de pastor kan zijn in deze fase. Van Edom wijst op kansen en mogelijke valkuilen.

 

 


 

<< Terug naar overzicht