Nr. 151 (2011): Integratie/samenwerking en communicatie

 

Inhoud

 
Integratie, samenwerking en communicatie. De spirituele dimensie in de integrale zorgverlening
Koen De Fruyt en Dominiek Lootens
 
Gedeelde zorg vor de hele mens? Over oog voor existentieel welzijn en de spirituele dimensie in de GGZ
Koen De Fruyt
In opdrachtverklaringen en visieteksten van  psychiatrische centra worden integrale zorg en een holistisch mensbeeld vaak hoog in het vaandel gevoerd. Maar wat betekent dat en wat doen we hiermee in de praktijk? Vertrekkend vanuit het gedachtegoed van Mia Leijssen over existentieel welzijn en spiritueel georiënteerde psychotherapie verkent Koen De Fruyt in deze bijdrage wat een gedeelde gerichtheid op de hele mens kan betekenen voor de intramurale GGZ en waarom het belangrijk is hier aandacht aan te besteden.
 
Mijn domein of ons domein? Over coöptatie en complementariteit tussen pastores en psychologen
Anne Vandenhoeck
Samenwerking tussen partners en psychologen begint wanneer zij elkaars professionaliteit leren kennen en waarderen. Anne Vandenhoeck bepleit dat de coöpertaie tussen deze beroepgroepen gebeurt vanuit complementariteit: de ander vult mijn benadering aan. Het is belangrijk dat die complementariteit stoelt op het principe van gelijkwaardigheid.
 
Pastorale keuzes maken vanuit de toekomst. Creatief omgaan met de vrijplaats
Anne Gessler
Door verschuivingen op levensbeschouwelijk vlak en een groeiende interesse voor spiritualiteit in ruime zin wordt communicatie en interdisciplinaire samenwerking tussen pastors en psychologen (maar ook andere zorgverleners) steeds belangrijker. Vanuit twee concrete praktijkverhalen kijkt Ann Gessler naar de mogelijkheden en moeilijkheden, naar de uitdagingen en spanningsvelden en stelt zij enkele kritische vragen naar de toekomst toe.
 
Over pastorale zorg, interdisciplinaire samenwerking en het uitwisselen van informatie in het elektronisch patiëntendossier
Werkgroep pastores GGZ bij de Broeders van Liefde
De introductie van het elektornisch patiëntendossier (EPD) als communicatiemiddel in de voorzieningen geestelijke gezondheid stelt alle zorgverleners voor de uitdaging van een passende, ethische verantwoorde omgang met dit medium. Gedurende het werkjaar 2009-2010 heeft de werkgroep pastores uit de voorzieningen Geestelijke Gezondheid bij de Broeders van Liefde zich uitvoerig hierover gebogen. Hun gesprek bracht uiteenlopende bedenkingen en zorgen aan de oppervlakte. De door hen bereikte consensus is terug te vinden in deze bijdrage.
 

 
Primeur Côte Melsbroek anno 2009. Een te smaken wijn
Stefan Vermuyten
in 2009 organiseerde de pastorale dienst van het Nationaal Multiple Sclerose Centrum van Melsbroek een patiënten-tevredenheidsenquête over haar eigen functioneren. Hiermee zorgden zij voor een primeur in het landschap van ziekenhuizen in Vlaams Brabant. de resultaten van deze bevraging waren op verschillende vlakken bijzonder verrassend.