Duurzaam vrijwilligersbeleid

Volledige uitvoering van de wet op de rechten van de vrijwilliger

Twee belangrijke elementen van de vrijwilligerswet wachten nog op uitvoering: een collectieve verzekering, waarop vrijwilligersorganisaties tegen betaling kunnen intekenen, en het openen van het recht op vrijwilligerswerk voor vreemdelingen. Op dit moment mogen enkel niet-Belgen uit de Europese Unie en ‘gelijkgestelde’ vreemdelingen (gehuwd met een Belg of onderdaan van de EU, vrijgesteld van de verplichting van een arbeidskaart) vrijwilligerswerk doen. Voor vreemdelingen in het bezit van een arbeidskaart A, B of C, mensen zonder papieren en asielzoekers in de procedure van erkenning geldt dit vooralsnog niet.

 

Knelpunten in de regelgeving in kaart brengen

Structureel overleg tussen betrokkenen en een volwaardige beleidsadvisering door relevante partners creëren de basis voor een degelijke beleidsvoering.

 

Hoge Raad voor Vrijwilligers valoriseren

In de voorbije legislatuur kampte de werking van de Hoge Raad voor Vrijwilligers met een gebrek aan werkingsmiddelen. De Hoge Raad zou onder andere wetenschappelijke ondersteuning en onderzoek over vrijwilligerswerk kunnen coördineren, indien daar middelen worden voor voorzien.

 

Nood aan cijfers

Deskundigheid wordt onder meer via onderzoek opgebouwd. Er is nood aan kwantitatieve en kwalitatieve informatie over vrijwilligerswerk: profiel, aantal, motivatie van vrijwilligers maar ook kennis over vrijwilligersorganisaties: hun ondersteuning en aanbod.

 

De ondersteuning van vrijwilligers vergroten

Een betere subsidiëring van het autonome vrijwilligerswerk in Vlaanderen

Een minimumsubsidie voor alle erkende organisaties is onontbeerlijk voor de bestaanszekerheid van de organisaties. Autonome vrijwilligersorganisaties moeten over voldoende budget beschikken zodat het subsidiebedrag ook voor personeelskosten kan ingezet worden. Om de continuïteit van de werking te verzekeren en de nodige ondersteuning te bieden aan de vrijwilligers is de betoelaging van een coördinatiefunctie essentieel. 

Kansen voor het ingebouwd vrijwilligerswerk

Het inpassen van vrijwilligers binnen een welzijnsorganisatie vraagt tijd en middelen. Het verhogen van de kwaliteit vraagt een professionele omkadering, bijvoorbeeld door het aanduiden van een vrijwilligersverantwoordelijke. Het subsidiëren van enkele uren voor vrijwilligerscoördinatie zou helpen om dit echt in praktijk te brengen.

In de sectorale decreten moet een regeling worden ingeschreven voor erkenning, subsidiëring en controle van de ingebouwde vrijwilligerswerkingen. Via een stappenplan moet een tijdspad voor de aanpassing van de regelgeving uitgezet worden en dient het overleg binnen de sectoren op gang gebracht.

 

Juridisering van het vrijwilligerswerk voorkomen

Wetgeving over vrijwilligerswerk moet rekening houden met de spontaniteit van vrijwilligerswerk en vermijden dat teveel regels en administratie vrijwilligersorganisaties of vrijwilligers ontmoedigen in plaats van te faciliteren en te stimuleren.

 

Directe valorisatie van vrijwilligerswerk

Creatieve vormen van ondersteuning en erkenning vanuit de overheid kunnen vrijwilligerswerk stimuleren: initiatieven die de tijd beschikbaar voor vrijwilligerswerk vergroten door dit in te passen in het evenwicht arbeidstijd – zorgtijd – vrije tijd. We pleiten niet voor extra vergoeding of beloning: de motivatie van de vrijwilligers kan best puur blijven.