Pastorale Commissie Welzijnssectoren

In talloze welzijnsvoorzieningen heeft pastorale zorg een prominente plaats in het zorgaanbod. Op een creatieve en eigentijdse wijze proberen pastores, vrijgestelden en vrijwilligers pastoraal aanwezig te zijn. Vanuit een sterke inspiratie zijn zij gedreven om het leven van de bewoners, patiënten en hun familie te omringen met menslievende zorg en hebben zij aandacht voor de levensvragen, de angst en twijfels, maar ook voor het geloof, de hoop en de vreugde van mensen.

De pastorale commissie wil deze pastoraal geëngageerde mensen ondersteunen in hun concrete praktijk. In dialoog met pastores en beleidsmakers van verschillende voorzieningen, formuleert de commissie adviezen die betrekken hebben op het brede werkveld waar pastorale zorg iets te zeggen heeft. De beleidsondersteunende adviezen zijn gericht naar verantwoordelijken en directies, alsook naar de pastores, vrijgestelden en andere zorgverleners die actief meewerken aan het pastorale zorgaanbod van de voorziening.

De commissie werkte in 2012 rond het thema van de lichamelijkheid in zorgrelaties, en meer specifiek werd gefocust op pastorale en liturgische aspecten. De commissie bouwde verder aan de nauwe samenwerking met het Verbond van het Buitengewoon onderwijs, en bereidde twee ontmoetings- en reflectiedagen voor rond het thema ‘zintuiglijk vieren’, die doorgingen in het voorjaar van 2013.

 

 


 

AANDACHTSPUNTEN BIJ DE ZORG NA HET OVERLIJDEN

Naar aanleiding van het symposium over ‘Zorg na het overlijden’ (25 oktober 2005) besloot de Pastorale Commissie van het Vlaams Welzijnsverbond een verbondsinformatief samen te stellen met aandachtspunten bij de zorg na het overlijden.

Er werd geopteerd voor een pragmatische aanpak, die kan aansluiten bij de reeds bestaande procedures in uw voorziening. De commissie formuleerde een aantal ‘aandachtspunten’, en hanteerde daarbij een onderscheid tussen drie verschillende situaties:
    1. Een bewoner overlijdt in de voorziening
    2. Een bewoner overlijdt buiten de voorziening
    3. Een familielid overlijdt

De aandachtspunten worden chronologisch opgesomd. De bedoeling van deze lijst is een handreiking te bieden bij het opstellen,bijwerken of evalueren van de draaiboeken of procedures in uw voorziening. Voorzieningen die deze lijst gebruiken, worden vriendelijk uitgenodigd hun feedback over te maken aan pieter [dot] vandecasteele [at] caritas [dot] be (Pieter Vandecasteele).

 

Documenten:
1. Aandachtspunten bij het opstellen/ bijwerken van een draaiboek bij overlijden van een bewoner in de voorziening

 

 

2. Aandachtspunten bij het opstellen/ bijwerken van een draaiboek bij overlijden van een bewoner buiten de voorziening

 

 

3. Aandachtspunten bij het opstellen/bijwerken van een draaiboek in geval van overlijden/ernstige ziekte van een familielid