Constituanten:

    
          

Nr. 143 (2009): Registratie vanuit pastoraal perspectief

 

 Klik hier om dit nummer te bestellen   ♦   Klik hier om u te abonneren op het tijdschrift


Inhoud

 

Ten geleide: Registratie vanuit pastoraal perspectief
Dominiek Lootens en Pieter Vandecasteele

Op de kaart!
Registratie vanuit pastoraal perspectief
Anne Vandenhoeck

In deze fundamentele bijdrage ontvouwt Anne Vandenhoeck vier verschillende vormen van registratie door de pastor: voor jezelf als pastor, voor je collega’s pastores, voor het beleid van je voorziening en voor andere zorgverleners. Telkens worden de voordelen en de uitdagingen kritisch besproken. De auteur bespreekt ook de implicaties van pastorale registratie voor het beleid van de zorgvoorziening en voor de andere zorgverleners. Het pleidooi voor functioneel, narratief en interdisciplinair registreren komt als een rode draad in het vervolg van dit nummer terug.

Ethische reflecties op registratie in de pastorale zorg
Yvonne Denier

Een ethische reflectie begint altijd met het terugkijken naar de centrale basisopdracht van de zorgvoorziening. Met die gezamelijke belofte van goede zorg in het achterhoofd analyseert Yvonne Denier het fenomeen van pastorale registratie. Dit gebeurt in drie stappen: zien, oordelen en handelen. Tegelijk situeert de auteur het gebeuren in de verschillende ‘cirkels van zorg’ waarin de bewoner of patiënt steeds het middelpunt is.
Deze ethische kijk leunt sterk aan bij een pastoraaltheologisch oordeel, maar legt uiteindelijk andere accenten, waardoor de pastor z’n eigen blinde vlekken op het spoor kan komen, en nieuwe inzichten kan verkrijgen.

Registratie in de ouderenzorg
Een praktijkvoorbeeld uit WZC De Pottelberg te Kortrijk
Annelies Muys

In deze en de volgende artikels lieten we telkens een pastor uit een andere sector aan het woord, met de vraag om vanuit hun eigen werksituatie de voordelen, de knelpunten, de kansen of bedreigingen van pastorale registratie te belichten.
Annelies Muys beet de spits af. De auteur weigert zich neer te leggen bij de boutade (of beter: dooddoener) dat pastorale zorg onmeetbaar is. Vanuit een duidelijke visie op pastorale zorg weigert de auteur zich neer te leggen bij de boutade (of beter: dooddoener) dat pastorale zorg onmeetbaar is. Ze geeft aan waarom het registreren vanuit pastoraal perspectief belangrijk is in de zorg voor ouderen, en overloopt de verschillende vormen van registratie in de voorziening, waarbij telkens de plaats van pastorale zorg wordt belicht. Dit maakt van deze bijdrage een heel interessante inkijk in het werk van deze pastor.

De meerwaarde van het digitaal pastoraal patiëntendossier in AZ Groeninge Kortrijk
Gilbert Deketele

Pastorale registratie zou – zo zeggen vooral tegenstanders – veel te veel tijd ‘stelen’ van de weinige uren die pastores ter beschikking hebben om het vele pastorale werk te doen. Dit gevaar schuilt inderdaad om de hoek, maar het kan vermeden worden door efficiënt en met de juiste instrumenten aan het werk te gaan. Gilbert Deketele illustreert in deze bijdrage hoe een digitaal patiëntendossier werkt, en wat de voordelen voor de pastorale registratie zijn. Digitale pastorale registratie is geen tijdverslindende bezigheid voor pastorale computertechneuten, maar een handig en efficiënt hulpmiddel dat het ideaal van integrale en menswaardige zorg maximaal ondersteunt.

Pastorale perspectieven op registratie in de gehandicaptenzorg
Adel Derdaele

In de bijdrage van Adel Derdaele wordt het narratieve aspect van pastorale registratie duidelijk aan de orde gesteld. Het zorgaanbod van de voorziening wil zich optimaal richten op de specifieke en individuele noden, verlangens en situatie van iedere bewoner. Het unieke levensverhaal van de bewoner staat centraal. De pastoraalrelevante elementen in dit verhaal krijgen bijzondere aandacht van de pastor.

Registratie, een goed idee? Een praktijkverhaal uit het AZ Damiaan Oostende
Bert Verbeke

Het praktijkverhaal van Bert Verbeke kadert in een reflectieproces over de toekomst van de pastorale zorg in het ziekenhuis. Het voorbestaan en de integratie van een pastoraal zorgaanbod in de zorgvoorziening staat of valt volgens de auteur met een duidelijke visie op communicatie over het pastoraal werk. Evident is dat registratie hier een belangrijke rol speelt. Niet alleen voor de pastor zelf of voor zijn collega’s, maar ook voor de andere zorgverleners, die door de pastorale registratie kennismaken met wat pastorale zorg eigenlijk is, en welke rol het kan spelen in het behandelingstraject van de patiënt.



Humor in het christelijk vormingswerk
Erik Herrebosch

Na een relatief zwaar themadeel over pastorale registratie, moet er in ons tijdschrift ook plaats zijn voor wat minder zware kost. Daarom laten we vormingswerker Erik Herrebosch aan het woord over de rol van humor in de leerprocessen die hij samen met cursisten doorloopt. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt geïllustreerd hoe humor een wezenlijke factor is in het vormingswerk.